Pozwolenie na prace cudzoziemca, jak uzyskać?

Wykonywanie pracy zgodnie z prawem jest bardzo ważne, zarówno z punktu widzenia cudzoziemca, jak i podmiotu zlecającego mu wykonywanie pracy. Cudzoziemcowi wykonującemu pracę niezgodnie z przepisami prawa grozi kara pieniężna w wysokości nie niższej niż 1000 zł oraz wydanie decyzji zobowiązującej go do powrotu do macierzystego kraju. Podmiot powierzający cudzoziemcowi pracę nielegalną może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wykroczenie lub przestępstwo.

Cudzoziemiec przyjeżdżający do Polski w celu wykonywania pracy powinien zadbać o to, by jego pobyt był legalny. Z kolei pracodawca cudzoziemca powinien uzyskać dokumenty uprawniające cudzoziemca do wykonywania pracy w Polsce i warunkujące wydanie mu w tym celu wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy. Pracodawca ma również obowiązek przechowywać kopie dokumentów potwierdzających legalny pobyt cudzoziemca w Polsce.

Cudzoziemcy mogą być uprawnieni do wykonywania pracy w Polsce, jeżeli przebywają legalnie i mają pozwolenie na pracę, chyba że nie jest wymagane, lub posiadają zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Uwaga: Cudzoziemiec nie może wykonywać pracy w Polsce, jeżeli przebywa na podstawie:

 • wizy wydawanej w celu turystyki, przyjazdu ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub obowiązki międzynarodowe
 • zezwolenia na pobyt czasowy udzielone na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tj. ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.

Obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca

Zezwolenie na pracę to decyzja właściwego organu uprawniająca cudzoziemca przebywającego w Polsce legalnie do wykonywania pracy na warunkach określonych w treści zezwolenia. Dokument wydawany jest na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi przez wojewodę w miejscu prowadzenia działalności lub miejscu zamieszkania.

Cudzoziemcy przebywający w Polsce legalnie, których celem pobytu jest praca, mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania zawodu wymagającego wysokich kwalifikacji.

W przypadku obywateli państw trzecich zatrudnienie w publicznych instytucjach badawczych takich jak: uczelnie, instytuty PAN i instytuty badawcze nie wymaga zezwolenia na pracę. Ponadto polskie prawo określa inne przypadki, które mogą dotyczyć zagranicznych naukowców, gdy zezwolenie na pracę nie jest wymagane:

 • cudzoziemcy posiadający polską wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych oraz członkowie ich rodzin
 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy o wysokich kwalifikacjach (Niebieska Karta UE) oraz członkowie ich rodzin
 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt innego kraju UE z dopiskiem „naukowiec”, którzy przyjeżdżają do Polski w celu prowadzenia części badań naukowych w oparciu o zasadę mobilności krótkoterminowej (do 6 miesięcy)
 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt w celu studiów, m.in. studia doktoranckie, a także członkowie ich rodzin
 • studenci i doktoranci studiów stacjonarnych w Polsce lub osoby, które ukończyły polską szkołę średnią, wyższą lub doktorską (tylko studia stacjonarne)
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą szkolenie, uczestniczą w szkoleniach zawodowych, pełnią funkcję doradczą, nadzorczą lub inną funkcję wymagającą szczególnych kwalifikacji i umiejętności w ramach programów Unii Europejskiej, lub innych międzynarodowych programów pomocowych
 • cudzoziemcy prowadzący okazjonalne wykłady lub prezentacje o szczególnej wartości naukowej, lub artystycznej (do 30 dni w roku kalendarzowym)
 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu dołączenia do członka rodziny w Polsce
 • są obywatelami Armenii, Białorusi, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Gruzji: obywatele tych krajów mogą pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę do 6 miesięcy.

Aby zatrudnić cudzoziemca, polski pracodawca musi zarejestrować w urzędzie pracy specjalne oświadczenie o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. Powyższa lista zawiera wybrane przypadki, które są najbardziej istotne dla prowadzenia badań naukowych lub działań pokrewnych. Wykaz innych przypadków, w których zezwolenie na pracę nie jest wymagane, podaje Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Kiedy wymagane jest pozwolenie na pracę?

Jeśli chodzi o zatrudnienie to generalnie zezwolenie na pracę jest wymagane w sektorze prywatnym, m.in. w prywatnych firmach, fabrykach, przemyśle itp.

O zezwolenie na pracę dla zatrudnionego cudzoziemca musi wystąpić pracodawca. Zezwolenia na pracę wydaje właściwy urząd wojewódzki, właściwy ze względu na miejsce siedziby pracodawcy. Zezwolenie na pracę uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy tylko u tego konkretnego pracodawcy określonego w zezwoleniu na pracę. Do wykonywania pracy u innego pracodawcy wymagane jest nowe zezwolenie na pracę. Dokument zawiera: nazwę pracodawcy, stanowisko lub rodzaj pracy, minimalne wynagrodzenie wymagane prawem, tryb pracy oraz termin ważności zezwolenia. Należy pamiętać, że jeżeli cudzoziemiec nie podejmie zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy od daty rozpoczęcia wskazanej w zezwoleniu na pracę, przestanie pracować na dłużej niż 3 miesiące lub zakończy pracę przed upływem 3 miesięcy przed datą zakończenia zezwolenia, pracodawca ma obowiązek poinformować urząd w ciągu 7 dni.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zatrudnienia cudzoziemców, jakich dokumentów potrzebujesz i co będzie od Ciebie wymagane, skontaktuj się z payroll.pl. Eksperci w zakresie outsourcingu, doradztwa i wsparcia biznesowego, pozwolą Ci skupić się na zarządzaniu swoją firmą.